فیلم

خواص گز

SunAMIRDTE_August+۰۴۳۰RAugAMIRDT_۰C۵
گز دارای خواص زیادی است که در فیلم زیر به مواردی از آن ها اشاره شده...

Gaz Benefits

SunAMIRDTE_August+۰۴۳۰RAugAMIRDT_۰C۵
Gaz has a lot of benefits which you can see only a few of them in the video...

Address

SunAMIRDTE_August+۰۴۳۰RAugAMIRDT_۰C۵
Gaz Ashrafi address: In the opposite of Isfahan Oil Refinery, Azadegan highway,...

Gaz manufacturing process

SunAMIRDTE_August+۰۴۳۰RAugAMIRDT_۰C۵
The process of manufacturing Gaz , in Gaz Ashrafi...