خواص گز

گز دارای خواص زیادی است که در فیلم زیر به مواردی از آن ها اشاره شده است.